M’KADDEESHCHEM

DE HEER DIE HEILIGT

El_Hakadosh

Jehovah M’Kaddesh: “De Heer die heiligt, maakt heilig” Het woord Kaddosh betekent heilig, wijden, apart zetten, heiligen. We vinden deze naam in Leviticus 20:8 (NBV) 

“Houd mijn verordeningen en volg ze. Ik ben de HEER, die u heilig maakt.” God zet ons apart om ons te verlossen en ons in het Heilige te brengen. In het Oude Testament moesten wetten en geboden de Israëlieten naar heiligheid leiden. Nu zijn we geheiligd door het bloed van Jezus Kolossenzen 1:22

We kunnen de heiligheid niet op eigen kracht bereiken, dus hebben we “Yahweh M’Kaddesh“, “De God die heilig maakt“. Wat we niet kunnen bereiken, is Hij bereid in ons te doen als we Hem dat toestaan! “Moge nu de God van de vrede Zelf u volledig heiligen; en moge uw geest, ziel en lichaam volledig worden bewaard, zonder schuld bij de komst van onze Heer Jezus Christus.”

 1Thessalonicenzen 5:23

Heel uitgebreid in het Engels: Lees meer

Ook bekend als Jahweh-Mekoddishkem. We zijn apart gezet, heilig gemaakt en verlost door het bloed van Jezus Christus, onze Jehova-Mekoddishkem. Daarom moeten we een heilig leven blijven leiden dat God behaagt 1 Petrus 1:13-25.

Heiligheid is niet iets dat we door onze eigen inspanningen moeten bereiken. Heiligheid is een staat die door God is geschapen en gegeven. Het volk van God is geroepen om de heiligheid te handhaven die hij hun reeds door zijn genade in belofte en verlossing heeft verleend. De nadruk op deze verzen is “leef anders omdat ik je anders heb gemaakt. Wees wat je bent”.

HEILIG

ZONDIGE MENSEN KUNNEN NIET
TOT EEN HEILIG GOD NADEREN

God is volkomen apart van zonde en kwaad, en daarom is Hij ook afgescheiden van zondige mensen. Gods heiligheid maakt het onmogelijk dat wij zondige mensen tot Hem kunnen naderen. Dat werd bijvoorbeeld uitgedrukt in Gods wetten omtrent de bouw van een tabernakel door de Israëlieten. God wilde bij hen wonen, maar omdat Hij heilig is konden de Israëlieten niet zomaar in Zijn nabijheid komen. Er was afscheiding en verzoening nodig, uitgewerkt in voorschriften rondom de godsdienstige plichten van de priesters en de verschillende soorten offers.
De aardse woonplaats van God in de tabernakel werd het ‘heilige der heiligen’ genoemd. De ruimte ervóór heette het ‘heilige’, en kon alleen betreden worden door gewijde priesters. Alles wat bij God hoort is heilig, apart gezet van het gewone, zondige leven.

GODS HEILIGHEID VEREIST DAT MENSEN OOK HEILIG ZIJN

In het Oude Testament lezen we hoe God het volk Israël apart zette van de andere volken, en eiste dat zij ook heilig zouden zijn. “U moet zich heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig” Leviticus 11:44. “U moet heilig voor Mij zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig. Ik heb u van de volken afgezonderd om van Mij te zijnLeviticus 20:26. Hetzelfde geldt voor Christenen vandaag de dag: “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel” 1 Petrus 1:15

HOE KUNNEN WIJ HEILIG WORDEN?

We zagen hoe Gods heiligheid afsteekt tegen onze zondigheid, en dus een scheiding maakt tussen de Heere en ons. Dat probleem kunnen wij niet zelf oplossen. 

Alleen door Jezus’ verzoenende dood kunnen onze zonden worden ‘weggewassen’ zodat we weer rein worden en voor God kunnen staan.

Door het geloof is het mogelijk “dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid” Efeze 4:23-24De Heilige Geest, die woont in het hart van gelovigen, verandert ons leven. Hij vernieuwt ons opdat wij “Hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven” Lukas 1:74-75. Bron

WE ZIJN

We zijn heilig (apart gezet) omdat God ons heilig heeft gemaakt. We kunnen er zelf niets aan toevoegen. Als ik er over nadenk ‘voel ik me niet altijd zo heilig‘. Ik ben me bewust dat ik zondig en fouten dingen doe. Ook ben ik me ervan bewust dat ik het niet alleen voor elkaar krijg, ik heb de Heilige Geest nodig. Zodat de vruchten van de Heilige Geest in mij kunnen groeien.

Mijn zonden mag ik belijden aan God en er vergeving voor ontvangen. God kent mijn gedachten, mijn wil en ziet mijn hart. Soms heb je wel eens van die momenten in je gebed, dat je ineens zo overweldigd word door de Heiligheid van God.

Dat je het liefste wegkruipt en je schaamte voelt. Dat zijn die momenten waar je, je bewust mag zijn dat je welkom bent bij de God die je heilig maakt.

Belijd de zonden die bij je omhoog komen, dit zijn bijzondere momenten met God. Kostbare momenten, koester die. Kruip niet weg voor God, maar voel je als Zijn kind veilig in Zijn aanwezigheid. Vraag Hem je te reinigen. Weet dat je heilig bent en vergeven bent. Dankzij de Here Jezus en dankzij genade. 

Geloof is geen religie het is een relatie.

Engelse Preek over de Naam Jehovah M’Kaddesh

Heilig / Holy
Strong Bijbelvertaling