ELOHIM CHAIYM

DE LEVENDE GOD

Elohim-Chaiym

EEN GLORIEUZE NAAM VOOR GOD:
ELOHIM CHAYIM

Elohim Chayim – is een glorieuze Hebreeuwse naam voor God. Beide woorden zijn de meervoudsvorm.

Elohim is de enige meervoudige Hebreeuwse naam voor God. Chayim is de meervoudsvorm van het Hebreeuwse woord voor leven. Hoewel orthodoxe Joden geen Drie-enige God erkennen die Yeshua als Messias omvat, kan De Naam, Elohim Chayim, met recht worden begrepen als een waarheidsgetrouwe en nauwkeurige weergave van de drie LEVENDE personen van de Godheid; Vader/Abba, Zoon/Yeshua en Heilige Geest/Ruach HaKodesh.

Hoewel Psalm 84 niet letterlijk verwijst naar de drie-enige aard van God, wijst de naam Elohim Chayim er zeker op dat De Levende God een meervoudige manifestatie heeft. De Naam zelf houdt in dat het LEVEN van deze Ene en enige Levende God – zijn volheid van liefde, kracht en waarheid – alleen echt, volledig kan worden gevonden in de Vader, Zoon en Heilige Geest (Abba, Yeshus, Ruach HaKodesh) . Een of twee van de drie zullen niet het volledige leven van de levende God leveren. We moeten een echte, persoonlijke, levende relatie hebben met iedereen en met iedereen, in volledige gemeenschap met De Ene Heilige God.

Psalm 84 beschrijft prachtig de zegeningen van het binnengaan en ontvangen van de volheid van het leven van de levende God. Door het te lezen, kan ik de gave van Zijn leven in relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest erkennen en waarderen. Het herinnert me eraan om mijn geest en hart erop te zetten om echt in Zijn huis te wonen; focus op het wonen in Hem en Zijn woonplaats zijn; verlangen en leren in Hem te rusten; Hem te volgen zoals Hij leidt, Zijn wil te omarmen en Hem onder alle omstandigheden te prijzen; dat – hoe moeilijk, pijnlijk of wat het mij ook kost – ik eraan mag denken om Hem alle eer, lof, dankzegging en toewijding te geven die Hij verdient! Bron

DE LEVENDE GOD

Then YHWH Elohim [God] formed man of dust from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life [chayim]; and man became a living [chaya] being.

Toen vormde YHWH Elohim [God] de mens van stof uit de grond, en blies de levensadem [chayim] in zijn neusgaten; en de mens werd een levend [chaya] wezen.

Genesis 2:7

JEZUS IS

Kijk verder

In Johannes 14:6 zegt de Here Jezus dat Hij de WEG is naar de Vader. Dat Hij de WAARHEID is en dat Hij het LEVEN is. Deze Bijbeltekst leerde ik al kind op de kinderclub uit mijn hoofd. Het is een Bijbeltekst die me altijd is bijgebleven. (het is goed om kinderen Bijbelteksten te leren.) In dit Bijbelgedeelte geeft Jezus ook aan, dat als je Hem kent, je de Vader kent. Het is voor ons mensen heel lastig om de drie-eenheid te begrijpen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik kan niet heel veel met het ‘begrip God’ , maar met de mens Jezus, de Zoon van God kan ik meer.

  • Hij was een mens van ongekende wijsheid, die rondliep op deze aarde en mensen op vele manieren onderwees.
  • Hij verrichtte verbluffende wonderen die sceptici versteld deden staan, en toonde aan dat Hij boven de wetten van de natuur stond.
  • Hij wandelde over water alsof het beton was, beval de storm om stil te zijn met slechts een enkel gebaar, en liet op talloze andere manieren zijn goddelijke krachten zien.
  • Zijn onvergelijkbare nalatenschap leeft nog steeds voort in de harten en geesten van mensen over de hele wereld, en zal dat voor altijd blijven doen.

Als we Jezus zien,

wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien

Johannes 14:9

De Schepper van hemel en aarde, die de levensadem blies in de mens. De Here Jezus – als deel van de Vader, was aanwezig bij de schepping. De Here Jezus die stierf zonder zonde voor ons, zodat wij de WEG kunnen vinden naar de Vader. Zonder de Here Jezus kom je niet bij de Vader.

De kruisdood van de Here Jezus is nodig geweest om ons, mensen vrij te kopen. Zodat wij de vergeving mogen ontvangen en in genade mogen leven en de weg mogen vinden naar de Vader. De weg die door de zonden was afgesneden. 

Het zijn geen diepgaande Bijbelstudies die ik met je deel. Het zijn gedachten die ik heb bij de Naam van God. Soms gaat het erg diep en soms lijkt het gewoon zo simpel.

Al is genade alleen al een begrip waar je soms maar moeilijk bij kan met je verstand. Genade een onverdiende gunst, die wij mogen ontvangen door de Here Jezus. 


Chayah
Strong Bijbelvertaling