EL-ELYON

DE ALLERHOOGSTE GOD

El-Elyon

DE ALLERHOOGSTE

El, staat voor God en als eigennaam, eretitel, benoeming, aanduiding of aanspreekvorm: ‘Elyon’, de Allerhoogste en Meest verhevene. Als titel beschrijft ‘Elyon’ de Here als de allerhoogste God die woont in de hoge, de God van hemel, aarde, de Verhevene die troont boven het hele universum.

Genesis 14:18-20

Melchizédek was de koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Toen Abraham de koningen had verslagen, kwam Melchizédek Abraham zegenen

Hebreeën 7:1

“Want U, HERE, bent de ‘Elyon’, Allerhoogste boven heel de aarde; U bent zeer verheven boven alle goden” 

Psalm 97:9

Elyon’ als uitdrukking van Gods almacht en verhevenheid. Als titel en als Godsnaam is ‘Elyon’, Allerhoogste de uitdrukking van Gods almacht en absolute superioriteit, universaliteit, alom aanwezigheid, soevereiniteit, koninklijke heerschappij en majesteit: “Want de HERE, ‘Elyon’, Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over heel de aarde” Psalm 47:3

ELYON – DE VERHEVEN EN ALLERHOOGSTE

De naam Elyon komt veel voor in de psalmen, voor David (de schrijver) een prachtige gelegenheid om God zo te benoemen. Tijdens het maken van de illustratie kwam ik eerst niet verder dan Hoge bergen en de wolken er onder. Dan zou ik een foto van het heelal moeten zoeken met al haar sterren en planeten en dan zelfs nog hoger … Maar dat is nog te min voor de illustratie. De Leeuw en Adelaar er doorheen geeft misschien iets weer van de ‘hoeveelheid’ wat in deze naam geborgen is of verborgen is. Er is geen God buiten onze God. Ik moet denken aan twee verhalen uit de Bijbel.  

DE ARK BUIT GEMAAKT

1 Samuel 5 lees het hoofdstuk eens
De Filistijnen hadden de kist van God (de Ark) als buit meegenomen. Ze brachten hem van Eben-Haëzer naar Asdod. Daar zetten ze hem neer in de tempel van hun god Dagon, naast het beeld van Dagon. De volgende ochtend zagen de bewoners van Asdod dat het beeld van Dagon omgevallen was. Het lag op zijn gezicht op de grond, vóór de kist van de Heer. Ze tilden Dagon weer overeind en zetten hem weer op zijn plaats. Maar de volgende ochtend was Dagon wéér voorover op de grond gevallen, vóór de kist van de Heer. Maar nu lagen bovendien zijn hoofd en zijn handen afgehakt op de drempel. Alleen de romp was nog heel. De priesters van Dagon en alle mensen die de tempel van Dagon in Asdod binnengaan, stappen sindsdien nooit meer op de drempel.

1 Samuel 5

ELIA OP DE KARMEL

Lang verhaal ingekort de Filistijnen wisten niet hoe snel ze de Ark terug moesten brengen. De Tabernakel waar de Ark zich bevind in het Heilige Der Heilige – waar de hogepriester slechts 1x per jaar binnen mocht komen. Natuurlijk is God niet in een kist of Ark te stoppen. Maar voor de Joden was dát de plaats waar God woonde, volgens de afspraak met Mozes.

De profeten van Baäl in discussie/gevecht met Elia een prachtig verhaal van wie er nu de sterkste is. Natuurlijk wint God het van de profeten van Baäl. Hun god tegen de God van Elia. Er is geen autoriteit of kracht of macht boven God.

Toen schoot er vuur uit de hemel naar beneden. Het verbrandde het vlees, het hout, de stenen en de aarde en likte het water uit de geul op. Toen het hele volk dát zag, lieten ze zich voorover op de grond vallen en zeiden: “De Heer is God! De Heer is God!”

1 Koningen 18:20 

Oh er gebeurd veel meer in dat verhaal met Elia hoor, is echt de moeite waard om te lezen.

Prachtige vogel

God de eigenaar van de aarde en de hemel. Hij is onze Schepper, Hij heeft ons gemaakt, stuk voor stuk. (Psalm 139) God kent jou, Hij heeft jou gewild. Hij kent ieder woord van jou, nog voordat je het gezegd hebt. Dit maakt dat ik me zo super veilig voel bij God. Ik kan niks verbergen en ik heb niks te verbergen. Voor God bestaat er geen zwaartekracht. Grappig om bij stil te staan. Je ziet het bij de Here Jezus toen Hij over het water liep. God is niet gebonden aan onze wetjes en weetjes. Hij is de Almachtige God en er is geen groter God dan Hij. 

HIJ IS

God die mens werd in Jezus om het contact met ons weer te herstellen. Hijzelf droeg de straf die wij verdiende en wij mogen leven uit genade met Hem en door Hem tot in eeuwigheid. Dat is lang hoor.


Hebrew Name: Jehovah Elyon Yare’
English Name: The Lord Most High is Awesome
Key Reference: Psalms 47:2 (NKJV)
Strong’s Numbers: 3068, 5945, 3372
Strong Bijbelvertaling