EL – ELOHIM

GOD VAN KRACHT EN MACHT

El_Elohim

EL ENKELVOUDIG IS
ELOHIM IS MEERVOUDIG.

Twee soortnamen, in het Oude Testament gebruikt als benoemingsmiddelen van God. Van deze komt Elohim 2570 maal voor, zijn enkelvoud Elóah 57 maal, terwijl El 226 maal voorkomt en zijn meervoud Elim 9 maal

EL / ELOHIM / ELOHAY

Een andere naam van God die vaak in de Bijbel voorkomt is El. Het betekent hetzelfde als Elohim, maar dan eenvoudiger geschreven. Elohim is de eerste naam van God die we in de Bijbel tegenkomen. Het betekent sterkte of macht en wordt door het hele Oude Testament heen meer dan 2500 keer gebruikt. El vinden we combinatie, zie verder op de website.

El, Elohim
BETEKENIS & DEFINITIE


Elohim dient soms ter aanduiding van de heidensche goden (b.v. Ex. 9 : 1 ; 12 : 12; 20 : 3) of van godenbeelden (b.v. Ex. 20 : 23). Meestal wordt het echter gebruikt ter aanduiding van een enkelen god (of godenbeeld, b.v. Ex. 32:1), hetzij deze een heidensche god zij (b.v. 1 Sam. 5 : 7) of godin (b.v. 1 Kon. 11 : 5) dan wel de God van Israël. In het laatste geval wordt het dikwijls van het lidwoord voorzien: ha-elohim, vgl. in het Nieuwe Testament ho-thēós, de (ware) God — dan een soort eigennaam naast Jhvh.

Iets dergelijks geldt van El en zijn meervoud Elim. El vinden we hoofdzakelijk in de Psalmen en Job en voorts bijna alleen in poëtische stukken of in verheven proza. Zijn meervoud Elim wordt slechts gebruikt ter aanduiding van heidensche goden (b.v. Ex. 15 : 11), het enkelvoud El òf van een heidensch god (b.v. Ps. 44: 21) òf van Israëls God. Soms vinden we het met het lidwoord (hā-ēl) en wordt dan evenals ha-elohim gebruikt in den zin van „den waren God” (b.v.

Gen. 46 : 3). Vaak wordt er een nadere bepaling aan toegevoegd: „levende God”, „allerhoogste God”, „God almachtig”, „eeuwige God”. Ook vinden we dat El herhaaldelijk in eigennamen, waar het identisch is met Ja of Jo (uit Jhvh): Elchanan (naast Jochanan), Elnathan (naast Jonathan), Eljakim (naast Jojakim) enz.

De taalkundige verhouding van El, Elóah en Elohim schijnt deze te zijn, dat El en Elohim twee vormingen zijn van eenzelfden stam en Elohim het meervoud van Elóah.

El is de algemeene Semitische benaming voor God. Elóah vinden we bij de Arameërs en Arabieren terug. Welke zijde van het Goddelijke wezen hierin naar voren treedt, is niet duidelijk. Sommigen vatten El op als „de sterke, machtige”, anderen als „de voorste”, „de aanvoerder” of als „het doelwit”, dengene tot wien men zich wendt. Daarnaast zou Elohim het Goddelijke wezen zien als „voorwerp van vrees”. Maar dat wordt door vele bezwaren gedrukt.

Beide namen zijn een samenvatting van alles, wat het religieuse bewustzijn als hoogere macht vereert. Vandaar dat zoowel Israël als de andere volken zich hiervan bedienen konden.

Dat Elohim in Ex. 21 : 6, 22 : 7 v. rechters zou beteekenen (Staten-Vertaling) berust op een vergissing. Hier is sprake van een publiek-rechterlijke handeling, te verrichten ten overstaan van den meest onwraakbaren getuige: God zelf. In 1 Sam. 2 : 25 is sprake van God als hoogste rechterlijke instantie. In Ex. 15:11, Ps. 82:1,6, 86 : 8, 97 : 7, 9 zijn goden bedoeld, gelijk Staten-Vertaling voor Ex. 15 : 11 en Ps. 86 : 8 erkent.

BRON: Ensie

DRIE-EENHEID VAN GOD

Water is gewoon water, zou je zeggen. En toch: water kan verschillende vormen aannemen. In de winter kan het bevriezen en ijs worden. Als je een warme douche neemt, stijgt het op als damp. Als je buiten door de regen fiets dan is die regen gewoon… water. Kortom, water heeft verschillende vormen en toch blijft het water

Hoezo meer personen? Ja dan komen we op de drie-eenheid van God. Vader – Zoon en Heilige Geest. 

Helpt dit voorbeeld ?

 Johannes 1:1 In het begin was het Woord er. Het Woord was bij God, en het Woord was God Zelf.  In het begin was het Woord bij God

Zo gaat het in Genesis 1:2 over de (Heilige) Geest van God die zweeft over het water. En in Genesis 1:26 zegt de Schepper: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.”

Mooi ook, In Mattheus 3  lees je dat de Here Jezus door Johannes wordt gedoopt in de Jordaan. Hij staat daar als Zoon, de Vader spreekt vanuit de hemel en de Heilige Geest daalt als een duif op Jezus.

Engels / Helpt dit voorbeeld?

Ooit las ik een boek : goedemorgen Heilige Geest door Benny Hinn (shop gevonden) Dit was een eye opener voor mij. Ik leende het boek uit aan iemand in de gemeente (was al jaren Christen) en kreeg het bijna onmiddellijk weer terug, want het maakte haar in de war. Bijzonder he, hoe mensen verschillend van elkaar kunnen reageren.  Men zei dan “als het je in de war maakt is het niet van God”. Nou sorry maar juist toen ik leerde over het offer van de Here Jezus, snapte ik het niet en raakte ik ervan in de war. Als iets van God is, is dat het wel. Het verlossingsplan en Genade. Wat ik niet kan begrijpen, maar wel ontvang.

Wat kan je hier nou mee? … 3 x 1 = 1

Wijzelf bestaan ook uit: lichaam, ziel en geest. Trouwens als je wilt begrijpen hoe de drie-eenheid van God in elkaar zit en samen werkt en los van elkaar … ach nee, dat kunnen we niet begrijpen.  Wij kunnen de Almacht van God niet begrijpen met ons menselijk verstand. Net als dat sommetje 3×1=1 Wiskundig zou het antwoord 3 moeten zijn. 

Een Katholieke opvoeding, heb ik gehad, met een Gods besef ben ik opgegroeid. Dankbaar voor deze opvoeding. Dat God bestaat is voor mij nooit een vraag geweest. Dat God Vader is in de hemel dat stond vast. Wij baden voor en na het etenhet onze Vader.

Later ontmoeten ik Christenen die over Jezus spraken als hun vriend en verlosser. Dat bekering een keuzen was voor de Here Jezus. Dat Hij voor je zonden gestorven was en je door je te bekeren een kind van Hem werd. Dat al je zonden dan zijn vergeven door het sterven van de Here Jezus. 

Dit was nieuw voor mij. Ja kerstmis vieren we de geboorte van de Here Jezus en Pasen Zijn sterven. Maar dat het zo persoonlijk was vond ik wel heel bijzonder. (meer over bekering) 

BEKERING

Bekering is een bewuste keus die je maakt om Jezus als Heer in je leven te vragen. Die bekering / die keuze maakte ik toen ik 14 jaar was ofzo. Toen ging ik de Bijbel proberen te lezen. Van huis uit lazen we niet in de Bijbel. Er waren Bijbelstudies voor kinderen en voor volwassen en zo leer je meer over God en over Jezus. (Alpha cursus) Ik ging naar de kinderclub waar we liedjes leerde over Jezus en over God. Later op de tienerclub en later op de jeugd. Ik leerde wat het Pinksteren in hield. Het feest van de komst van de Heilige Geest.

Maar meer als met Pasen eten we eieren en met Pinksteren is het eigenlijk niets. (gezien vanuit de ogen van een kind) verder dan dit ging mijn kennis ook niet.

GOEDEMORGEN HEILIGE GEEST

God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Drie-eenheid. Benny Hinn (shop gevonden) zijn boek goedemorgen Heilige Geest spreekt over spreken/praten/bidden tegen de Heilige Geest. In gesprek gaan met de Heilige Geest. Toen de Here Jezus stierf en opgestaan was uit de dood, werd Hij opgenomen in de hemel. (hemelvaart)


Johannes 16:7 zegt Jezus: ” Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de Helper niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen

Wat kan er nu beter zijn dat hier op aarde leven met de Here Jezus?

Waarom zegt Jezus dat het BETER is dat Hij gaat? Heb ik altijd wel een beetje bijzonder gevonden. Maar hier word gesproken over de Heilige Geest, die in ons woont. Johannes 14: 26  “De Trooster, de Heilige Geest die de Vader zal zenden in Mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen alles wat Ik u gezegd heb.” Jezus onderwees zijn discipelen hier op aarde. Jezus kon niet overal tegelijk zijn. Daarom was het beter dat Jezus ging, zodat de Heilige Geest kon komen en we allemaal de Heilige Geest kunnen ontvangen. Wij worden nu onderwezen door de Heilige Geest.  (taken van de Heilige Geest)

Als ik leiding nodig heb in mijn leven, bid ik ook “Heilige Geest wilt U mij helpen … “ . Daarvoor is de Heilige Geest immers gekomen, om te leiden, te onderwijzen, te troosten, om ons kracht te geven.

Dit maakt sommige mensen dan verward. Omdat ze niet gewend zijn om tegen de Heilige Geest te spreken / bidden. Maar sommige mensen bidden altijd tegen Jezus of andere mensen altijd tegen God, de Vader. Dat kan allemaal !!! God zal er niet van in de war raken en zal Zich zeker niet gepasseerd voelen als jij meer bid/praat tegen Jezus of tegen de Heilige Geest.

PERSOONLIJK

God van Kracht en Macht. Alle Macht en Alle Kracht. Durf te geloven dat Gods macht in ons persoonlijke leven aanwezig is. Die is sterk genoeg om ons te bevrijden van de zonde en brengt ons tot een leven naar Gods wil – dit geeft ons een hoopvolle toekomst. Jeremia 29:11 Geloof in Gods kracht maakt dat we durven loslaten en in plaats Hem – die  alle macht heeft in hemel en op aarde – de leiding geven. Gods kracht is overweldigend groot! “…en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht.” Efeziërs 1:19. Dezelfde kracht die God laat zien in het eerste boek van de Bijbel in Genesis 1 tijdens het maken van de hemel en de aarde, dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood. Wauw deze God El / Elohim mogen wij leren kennen, heel persoonlijk. Gewoon praten met God is mogelijk omdat de Here Jezus die weg heeft vrij gemaakt. Johannes 14:6  Nodig de Heilige Geest uit in je leven en vraag de Heilige Geest je te leiden naar de Here Jezus en naar de Vader. Ontdek Wie de Heilige Geest is en wil zijn in je leven.

EINDNOOT

Zo dit is wel een uitgebreid verhaal geworden en eigenlijk is het nog in een notendop. Ik wil zoveel meer vertellen (boeken vol zijn er over geschreven en ik wil het in enkele woorden uitleggen haha niet slim) en daarom spring ik misschien van de hak op de tak.
Van harte hoop ik dat je iets meer begrijpt van Wie God is en wil zijn voor je.


Hebrew Name: El Elohim
English Name: God of gods
Key Reference: Joshua 22:22
Strong’s Numbers: 410, 430
Strong Bijbelvertaling