MASHACH ‘ETH

JEHOVAH MASHACH ETH

JEHOVAH MASHACH ‘ETH
De Heer heeft mij gezalfd

Onze Verlosser leeft  

Jezus Christus is de Gezalfde van God. Dat betekent dat Hij door God is aangewezen om de taak van  het verlossingswerk op zich te nemen. God heeft Hem gezonden om heling te brengen aan gebroken mensen. Luister hoe de profeet Jesaja in Jesaja 61 profeteert.  

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebroken van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.

Jesaja 61:1

Later bleek dat deze woorden over Jezus gingen. In Lukas 4:18 leest Jezus deze woorden namelijk voor in de synagoge. Hij vertelt een blijde boodschap. Hij verbindt de gebrokene van hart, Hij laat de gevangenen vrij!

Is jouw hart gebroken? Voelt het leeg? Voelt het pijnlijk door de dingen die mensen je aan hebben gedaan? Hij weet het precies. En Hij weet ook hoe Hij gebroken harten weer heel kan maken.

Zit jij gevangen in je eigen gedachten? Voel jij de druk van anderen of van jezelf? Ben je gevangen in hopeloosheid of worstel je met verslavingen of andere gevangenissen?

Luister! Jezus zoekt de gevangenen op! Hij laat je niet gevangen zitten, maar breekt de muren door om vrijlating uit te roepen.

Vreugdeolie en sieraden

Jezus roept het jaar van het welbehagen van de HEERE uit. Wanneer we verder lezen zien we wat dat welbehagen van God inhoudt:

… om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw een lofgewaad in plaats van een benauwde geest.’

Jesaja 61:2-3 (HSV)

Gods welbehagen is dat er recht gedaan wordt op aarde. Zijn wraak komt over alle goddeloosheid en onrechtvaardigheid die op de aarde plaatsvinden. Dat is beangstigend, want Onze God is een machtige God! Maar het is ook bemoedigend wanneer we Gods geliefde kind zijn. We hoeven de onrechtvaardigheid in deze wereld dan niet op onze schouders te nemen, en we mogen vertrouwen dat God zál ingrijpen.

Gods welbehagen is ook dat Hij voor Zijn kinderen zorgt. Hij troost de treurende. Hij geeft ons sieraden, vreugdeolie en lofgewaad in plaats van as, rouw en een benauwde geest. Daar word je stil van.

Jesaja 61:2-3

Onze hoop en verwachting

Waar vinden we Zijn vreugdeolie? Waar vinden we Zijn sieraden?

Deze zijn voor ons door de hele Bijbel heen geweven. Door de hele Bijbel heen vertelt God over Zijn verlossingswerk. Hij heelt een gebroken aarde. Hij heelt gebroken mensen. En Hij brengt verlossing wanneer er geen hoop meer lijkt te zijn.

Dát is onze hoop als christen. Dát is waar we op mogen vertrouwen.

Menselijke woorden schieten tekort wanneer gebrokenheid ons raakt. We hebben te kampen met leegte, moeite en het kan zo moeilijk zijn om Gods Verlossing daadwerkelijk in ons leven te zien. Maar je mag doorgaan, lieve vrouw, lieve man.
Je mag doorgaan met het vertrouwen op het verlossingswerk van Jezus Christus. Want Zijn verlossing komt over de hele aarde. Zijn verlossing komt in jouw hart en leven.

Wanneer? Elke dag, wanneer we kracht en hoop vinden in Zijn Woord.

Maar wanneer volmaakt? Bij Zijn wederkomst.

Dan is onze vreugde volmaakt. Dan bekleedt Hij ons volledig met een nieuw gewaad, en met nieuwe sieraden:

Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden.’

Jesaja 61:10 HSV

Bron Zij lacht

blij en verdrietig

Derek Prince
schreef over de vreugde olie van God

In de periode dat ik nog voorganger was van een gemeente in Londen, voerde ik een enorme strijd tegen depressiviteit, die geregeld als een wolk over me kwam en me helemaal leek te overweldigen.

Het gaf me een gevoel van hopeloosheid en mislukking. Misschien herken je dit. Ik vocht tegen deze situatie op elke manier die ik kon, maar boekte geen enkele vooruitgang. Toen las ik:

Jesaja 61:3 om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest.

Terwijl ik deze woorden las, liet de Heilige Geest me zien dat dit precies mijn probleem was: een kwijnende geest. Het was alsof het licht aanging. Ik realiseerde me dat ik niet tegen mezelf streed, maar tegen een boze geest, die mij martelde en hinderde in mijn functioneren.

Toen ik me dat realiseerde, had ik al tachtig procent van de overwinning binnen. Ik had nog maar één andere Bijbeltekst nodig:.

..ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, zal behouden worden
Joël 2:32

N.B. het woord dat hier vertaald is met ‘behouden’, betekent ook ‘uitgered’ of ‘bevrijd’. Toen ik deze twee teksten samenvoegde, bad ik: ,,God, U heeft me laten zien dat ik word onderdrukt door een kwijnende geest. Ik kom nu tot U, ik roep de Naam van de Heer Jezus aan: Bevrijd mij!” God bevrijdde mijn denken van die kwijnende geest.

Vanaf nu was de beurt aan mij, om mijn denken te her programmeren. Ik had steeds terugkerende negatieve gedachtepatronen, die – zo liet de Heer mij zien – mijn geloof in Jezus ontkenden en ondermijnden. Ik moest zelf mijn gedachten gaan trainen. In de jaren die volgden, als er een negatieve of pessimistische gedachte over me kwam, verwierp ik deze en verving die gedachte door een positieve belijdenis uit de Bijbel. Enkele jaren later was mijn innerlijke systeem compleet veranderd en was ik een ander mens geworden.

BRON


Hebrew Name: Jehovah Mashach ‘Eth
English Name: The Lord has anointed me
Key Reference: Isaiah 61:1
Strong’s Numbers: 3068, 4886, 853
Strong Bijbelvertaling