JEHOVA-TZIDKENU

DE HEER ONZE RECHTVAARDIGHEID

Jehova-Tzidkenu


Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden. 

Jesaja 61:10

Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.  (Jeremia 23:6)
Hij zal ‘DE HEER IS ONZE REDDING‘ worden genoemd.

Jeremia 23:6

JEZUS VERLOSSER

De naam Jehovah-TsidkenuDe Heer onze gerechtigheid, werd door God gegeven via Jeremia, en kondigde de komst van Jezus de Verlosser aan: ‘De dag zal komen… dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten… Zijn naam zal zijn: ‘De Heer is onze gerechtigheid’ .

WIJ ZIJN GEZAKT VOOR DE GERECHTHEIDSTEST

Maar ‘De Heer onze gerechtigheid’ werd onze oplossing. ‘God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden’ (2 Kor. 5:21). Let op: het is alleen ‘in Jezus’ dat we “rechtvaardig voor God worden” Het is niet de bedoeling dat je probeert goed te doen zodat je je rechtvaardig kunt voelen voor God. Of om een voorraadje goede werken aan te leggen om waar nodig uit te putten. Het is nutteloos om bij jezelf te zoeken naar nederigheid, geduld, vriendelijkheid, liefde, etc. Die zijn er niet! Dat zijn de vruchten van de Heilige Geest. (ander onderwerp, voor andere keer)

RECHTVAARDIGHEID DEFINITIES

 • rechtsfilosofie: persoonlijke beleving van hetgeen juist en eerlijk (fair) is; rechtschapen zijn, zonder aanzien des persoon …
 • de rechtvaardigheid zelfst.naamw. (v.) Verbuigingen:   rechtvaardigheden de overeenstemming met bepaalde ethische beginselen Voorbeelden:   `rechtvaardigheidsgevoel (o.), rechtvaardigheidszin (m.)`, `dat is in strijd met de rechtvaardigheid`
 • 1) Billijkheid 2) Eerlijkheid 3) Gerechtigheid 4) Recht 5) Redelijkheid 6) Voorrecht

BETEKENIS VAN HET WOORD GERECHTIGHEID

Een term die niet alleen inhoudt dat recht wordt gedaan aan iemand die onrecht lijdt, maar ook aangeeft dat de boosdoeners worden gestraft. Gerechtigheid is verder een theologisch begrip: God spreekt de zondaars om Christus’ wil vrij van schuld.

VERSCHIL TUSSEN EN GERECHTIGHEID?

Rechtvaardigheid heeft twee hoofdbetekenissen: Een eerlijke verdeling van rijkdom en voorzieningen, bescherming tegen uitbuiting en onderdrukking. Herstel van onrecht en berechting van degenen die zich aan misdrijven schuldig hebben gemaakt (gerechtigheid).

RECHT EN GERECHTIGHEID

Een term die niet alleen inhoudt dat recht wordt gedaan aan iemand die onrecht lijdt, maar ook aangeeft dat de boosdoeners worden gestraft. Gerechtigheid is verder een theologisch begrip: God spreekt de zondaars om Christus’ wil vrij van schuld.

WAT IS ZONDE

Zonde is in dit geval een ander woord voor jammer. Je vindt het jammer dat iets kapot gegaan is, dus zeg je “wat zonde“.
Of anders gezegd ‘ het mist zijn doel ‘.  Zonden is je doel missen. (uitgebreide uitleg) Je doel is: te leven tot eer van God en je naaste. Door Adam en Eva is er zonde in de wereld gekomen (ja ik heb wel een appeltje te schillen met Eva) is er scheiding gekomen tussen mens en God. God zocht de mens maar ze hadden zich verstopt. (alsof God niet wist waar ze waren) Schaamte en schuld. Schuld naar God toe, maar ook schaamte naar elkaar toe. Maar wij hebben genade ontvangen namelijk: vergeving van al onze zonden.

Vergeving van zonden : uitgebreid en duidelijk verhaal KLIK HIER

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)
Maar als we het aan God vertellen als we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen, dan vergeeft Hij ons. Dan wast Hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid, zoals Hij heeft beloofd. Want Hij doet altijd wat Hij heeft gezegd 

1 Johannes 1:9

WAT DOET HET MIJ DAN

Zo dat was een lange intro. Best ingewikkeld woord ook – gerechtigheid -. Misschien is jou iets aangedaan en wil je gerechtigheid er overNee niks vergeving, ik wil dat recht word gesproken. Maar de Bijbel spreekt toch echt van vergeven. Als je niet vergeeft …

WAAROM IK WEL EN JIJ NIET

Als ik wel vergeving ontvang van God voor al mijn zonden en ik mag gerechtigheid ontvangen van God, dan is dat ook voor mijn naaste. Voor wat mij is aangedaan.

De gelijkenis : Je kan het Koninkrijk van God vergelijken met een koning die besloot geld terug te eisen van de dienaren die hem nog geld moesten terugbetalenen deze koning moest van deze dienaar geld ontvangen. De dienaar had het niet en ging op zijn knieën en vroeg uitstel. De koning kreeg medelijden en de dienaar hoefde niets meer te betalen. De dienaar was vrij van schuld. Deze dienaar kwam een andere dienaar tegen, die hem nog geld was verschuldigd. De andere dienaar knielde en vroeg om tijd. Maar deze dienaar wilde niet luisteren en sloot de andere dienaar op. Toen de koning dit hoorde  …

Matteus 18: 21-35

VERGEVEN

De koning riep hem bij zich en zei tegen hem: ‘Schurk! Ik kreeg nog een heel groot bedrag van jou. Maar toen je mij om geduld smeekte, heb ik jou gezegd dat je me niets meer hoefde te betalen. Want ik had medelijden met je. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met die andere dienaar?’ Hij was woedend op hem en liet hem naar de martelkamer brengen. Daar moest hij blijven totdat hij alles zou hebben betaald. Dat zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen als jullie andere mensen niet met je hele hart willen vergeven. 

Matteus 18: 21-35

OPGESLOTEN

Wauw staat dat er nu echt? Ja, dat staat er echt. Als ik niet vergeef, zal ik opgesloten worden. Eigenlijk kan je het al wel voelen in je binnenste. Stel dat ik mijn zus C. niet vergeef, dan blijft die zus C. ook in mijn gedachten rond spelen. Hoeveel gesprekken voer je dan wel niet met die persoon, in je gedachten? 

Niet vergeven is net als zelf vergif in nemen en hopen dat die ander er ziek van word.

Het werkt niet. Het blijft je achtervolgen. Waarom wel genade ontvangen van God, maar niet die ander vergeven? Klinkt krom allemaal. Maar het is echt van belang dat jij die ander vergeeft, zodat jij er vrij van word. Ook voelt het niet zo. Vind jij dat die ander jouw om vergeving moet vragen. Maar dat is niet aan de orde. Het gaat nu om ‘ jou ‘, dat jij vrij word van die ander.

Vergeven is een keuze, is een wilsbesluit. Dat doe je met je wil en je hart gaat echt wel volgen. Misschien moet je wel 40 keer uitspreken dat je die persoon vergeeft. Dan zal je er vrij van komen, zal je er niet meer door worden ‘aangeklaagd’ en is niet vrij spel voor de vijand van God, de duivel om jou hiermee lastig te vallen. 

Kevin Carden

Schuld en schaamte is nooit van God. God zal je wel corrigeren als dat nodig is. Maar dat zal nooit gepaard gaan met schuld en schaamte. Als je word aangeklaagd door satan door iets uit je verleden, mag je hem herinneren aan het kruis van de Here Jezus. Dat Hij je gerechtigheid is. Daarnaast is het ook van belang dat jij jezelf vergeeft, dat je genade hebt met jezelf. Laat je niet gek maken door wat er is gebeurd, door wat je hebt gedaan. Als God jou vergeeft, wie ben jij dan – om jezelf niet te vergeven .

VERGEVING

 • is het tegenovergestelde van straf en wraak uitoefenen;
 • is een daad van genade: het kost niets en levert alleen maar winst op;
 • is een vrijwillige, zelfstandige en onafhankelijke daad;
 • is niet iets goedpraten, wel iets goedmaken;
 • is een proces dat tijd mag kosten;
 • is je vuisten openen en de ander de hand reiken;
 • maakt je vrij uit negatieve ervaringen en haalt de druk van je leven;
 • ontlast het verleden en geeft hoop voor de toekomst;
 • is een levenshouding: je kiest ermee voor vrede en liefde;
 • is de weg die Jezus met je gaat.

GENADETAAL

Betaald zetten, verdiende loon, schuld, bewijs – het is allemaal oordeelstaal. Genadetaal zegt: ‘Ik vergeef je vrijwillig, om niet.’ GENADE is een onverdiende gunst. Dat kan je dus niet verdienen. Maar je kan het ook niet kwijt rakenWant:

… niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.” 

Romeinen 8:35

TZIDKENU / tsedeq 
Strong Bijbelvertaling